Please wait...

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN
ARTIKEL 1     BINDEND KARAKTER VAN DE ALGEMENE CONTRACTVOOR-WAARDEN EN UITSLUITING VAN DE ALGEMENE OF BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE AANKOPER
Door het feit dat hij bestelt, aanvaardt de aankondiger onderhavige algemene contractvoorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan alle aankoop-of verkoopvoorwaarden op zijn bestelbonnen, facturen of alle andere documenten die van hem uitgaan.
Iedere eventuele afwijking van onderhavige voorwaarden vereist een voorafgaandelijke, specifieke en schriftelijke goedkeuring vanwege BILLBOARD UNIT.

ARTIKEL 2     PRIJS
De facturatie gebeurt tegen de prijs van de dag der levering en/of uitvoering. BILLBOARD UNIT behoudt zich derhalve het recht voor om tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering en/of uitvoering de prijs aan te passen.
Alle catalogi, prijslijsten en om het even welke documenten worden verstrekt als loutere inlichtingen en binden BILLBOARD UNIT niet. In de door ons aangeboden prijs zijn B.T.W. en alle andere belastingen niet inbegrepen, behalve wanneer het anders is bedongen.
Om vast en bindend te zijn voor BILLBOARD UNIT moet ieder aanbod vooraf en uitdrukkelijk worden vastgelegd in een bijzonder geschrift dat door de zaakvoerder of een directeur van BILLBOARD UNIT moet ondertekend zijn. Het aanbod is slechts geldig gedurende één maand en vervalt van rechtswege na verloop van deze termijn, indien het niet daarvoor aanvaardt wordt.
Elke bestelbon van de aankondiger, die door BILLBOARD UNIT aanvaard wordt, bindt de aankondiger definitief jegens BMS
ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE BESTELLING De uitvoeringstermijnen die eventueel door BILLBOARD UNIT zouden meegedeeld zijn, zijn loutere inlichtingen. Overschrijding ervan brengt de aansprakelijkheid van BILLBOARD UNIT niet in het gedrang en geeft geen recht op schadevergoeding. Indien er echter meer dan 90 dagen vertraging is en dan een ingebrekestelling meer dan 30 dagen zonder gevolg bleef, kan de aankondiger zijn bestelling voor het nog onuitgevoerde deel annuleren en de daarmee overeenstemmende prijs behouden of terugvragen, met uitsluiting van enige schadevergoeding. Bovendien behoort de keuze van de controlemiddelen die door BILLBOARD UNIT gebruikt worden, zoals tachygrafen, routebriefjes, enz. uitsluitend tot haar interne organisatie. De aankondiger kan geen enkel recht laten gelden op een door BILLBOARD UNIT vrij gekozen controlemiddel. Indien gespreide uitvoeringen overeengekomen werden, geldt elk van hen als een afzonderlijk contract, zodat de gebeurtenissen die één uitvoering betreffen, geen invloed hebben op de verdere uitvoeringen. Indien echter de aankondiger een som, die hij om het even welke reden aan BILLBOARD UNIT verschuldigd is, geheel of gedeeltelijk niet betaalt of te laat betaalt, mag BILLBOARD UNIT alle uitvoeringen opschorten tot de aankondiger hoofdsommen, interesten, conventionele of andere vergoedingen, kosten, enz. volledig betaald heeft.
Elk voor een bepaalde duur afgesloten contract wordt stilzwijgend voor opeenvolgende termijnen van dezelfde duur verlengd, behoudens
opzegging door de ene partij minstens 30 dagen voor het einde van de lopende termijn aan de andere betekend per aangetekend schrijven. Ingeval BILLBOARD UNIT gevraagd wordt om studies te maken voor specifieke programma’s of voor bijzondere campagnes, vallen deze studies onder de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en artistieke scheppingen. De studiekosten worden, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, gefactureerd tegen een uurtarief van 2.000 fr en de reiskosten tegen 25 fr/km. De tegenpartij verbindt zich ertoe om de aldus gefactureerde bedragen aan BILLBOARD UNIT te betalen.
ARTIKEL 4 KLACHTEN EN BETWISTINGEN De aankondiger moet elke klacht over de uitvoering van het contract door BILLBOARD UNIT aan laatstgenoemde melden binnen de 48 uur na de aanleiding ertoe. Iedere betwisting over de vermeldingen op haar facturen of debet nota’s moet eveneens binnen de 48 uur na de verzending van het betwiste document aan BILLBOARD UNIT gemeld worden. Alle mededelingen aan BILLBOARD UNIT moeten geschieden bij ter post aangetekende brief. Bij niet-naleving van deze bepalingen is de aankondiger van zijn betwistingsrecht ontheven. In geval een klacht van de aankondiger tegen BILLBOARD UNIT over de aard of de kwaliteit van haar prestaties gegrond is, kan de aankondiger uitsluitend aanspraak maken op, naar keuze van BILLBOARD UNIT, ofwel het overdoen van de betwiste prestatie met uitsluiting van alle andere schadevergoeding, ofwel de betaling van een vervangende schadevergoeding.
ARTIKEL 5 BETALING -BOETEBEDING EN VERWIJLINTRESTEN Onze facturen zijn betaalbaar in Brussel, binnen de 30 dagen na de uitgifte. Het trekken van wissels, het toekennen van uitstel van betalingen of de aanvaarding van om het even welke betalingsmodaliteiten, brengen geen schuldvernieuwing teweeg en evenmin enige afwijking van of verzaking aan deze algemene contractvoorwaarden.
Om geldig te zijn, moet iedere betaling gebeuren op de rekening van BILLBOARD UNIT ofwel in handen van haar zaakvoerder, met uitsluiting van ieder andere persoon. In geval een factuur niet op de vervaldag betaald wordt, is de aankondiger van rechtswege aan BILLBOARD UNIT een intrest van
1,5% per begonnen kalendermaand verschuldigd, evenals een forfaitaire en onvermijdbare schadevergoeding gelijk aan 15% van het onbetaalde bedrag. Deze conventionele intrest en het boetebeding zijn van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling, door het loutere feit der niet-betaling op de vervaldag.
Onze vertegenwoordigers, chauffeurs, enz. zijn niet gemachtigd om betalingen te ontvangen, behalve met een bijzondere en schriftelijke
volmacht. De betalingen die aan hen zouden gedaan worden zijn ons niet tegenstelbaar. In geval van beëindiging van een overeenkomst afgesloten met een aankondiger, worden al de facturen die door BILLBOARD UNIT jegens deze aankondiger uitgegeven werden, onmiddellijk opeisbaar, welke de betalingsmodaliteiten of de uitstel van betaling mogen zijn.
ARTIKEL 6     AANSPRAKELIJKHEID
BILLBOARD UNIT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de teksten die door de aankondiger overhandigd zijn, met inbegrip van
de vergissingen die deze teksten zouden bevatten. De aankondiger wordt geacht de gewezen eigenaar en/of de door de eigenaar of auteur gemachtigde gebruiker te zijn van de productierechten, teksten, documenten, plannen, foto’s, enz. die hij aan BILLBOARD UNIT ter reproductie of verspreiding overmaakt. BILLBOARD UNIT beperkt zich ertoe om de bestellingen uit te voeren onder de uitsluitende en volledige aansprakelijkheid van de aankondiger.
De aankondiger is volledig aansprakelijk voor zijn publiciteit. Hij verklaart dat hij de wetgeving en de gebruiken inzake concurrentie en
handelspraktijken kent. Hij verbindt zich ertoe deze na te leven voor alle publiciteit die hij aan BILLBOARD UNIT ter verspreiding toevertrouwt. Indien BILLBOARD UNIT door een derde zou worden aangesproken in verband met een contract dat voor rekening van de aankondiger wordt uitgevoerd, verbindt laatstgenoemde zich ertoe om de zaak van BILLBOARD UNIT over te nemen in ieder geschil dat zou ontstaan en om BILLBOARD UNIT te vrijwaren voor elke bedrag dat BILLBOARD UNIT zou moeten betalen ingevolge of ter gelegenheid van, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de uitvoering van een contract.
BILLBOARD UNIT is niet aansprakelijk in geval de uitvoering van het contract onderbroken of bemoeilijkt wordt door een defect of ongeval aan de aanhangwagen of aan de trekker of publiciteitswagen. Zij verbindt zich er wel toe om alles in het werk te stellen om zulke situatie te verhelpen.
BILLBOARD UNIT is er niet toe gehouden het contract verder uit te voeren indien een gebeurtenis zich voordoet die, zelfs wanneer zij onvoorzienbaar is, de uitvoering van het contract vertraagt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, vergeleken met de omstandigheden van het ogenblik van het sluiten van het contract. Hiermee wordt o.a. bedoeld : al dan niet verklaarde oorlog, staking, lock-out, politieke, sociale of economische onrust, brand, overstroming, ongeval, overheidsmaatregel, politieverordening, gemeentelijk op provinciaal reglement, onweer en ieder geval van overmacht. Deze opsomming is niet exhaustief doch louter exemplatief. De aankondiger is echter steeds verplicht de prijs van de reeds geleverde prestaties te betalen.
BILLBOARD UNIT is niet de bewaarder van de affiches en is derhalve niet aansprakelijk voor diefstal, verdwijning, opzettelijke beschadiging door derden of voor schade veroorzaakt door weer en wind.
ARTIKEL 7     ANNULATIE VAN HET CONTRACT DOOR DE AANKONDIGER
Indien de aankondiger een bestelling wil annuleren nog voor met de uitvoering is begonnen, moet hij aan BILLBOARD UNIT een forfaitaire onvermijdbare vergoeding gelijk aan 25% van het bedrag der bestelling betalen. Bovendien moet hij BILLBOARD UNIT vrijwaren voor alle bedragen die zij ingevolge de annulatie der bestelling zou moeten betalen aan leveranciers, onderaannemers, enz. Indien de aankondiger een bestelling wil annuleren waarvan de uitvoering aan de gang is, moet hij aan BILLBOARD UNIT een forfaitaire en onvermijdbare vergoeding gelijk aan het volledig bedrag der bestelling betalen evenals de B.T.W. en alle andere taksen, net zoals in de eerste alinea van dit artikel, in welke fase de uitvoering zich ook bevindt. Een bestelling wordt beschouwd als zijnde in uitvoering acht vrije dagen voor de eerste dag dat het voertuig of de voertuigen volgens plan zou(den) rijden, gelet op de noden van de voorbereiding ervan.

ARTIKEL 8     VERSCHIJNINGEN -INLASSINGEN -AANPLAKKINGEN
De data en plaatsen van verschijning, inlassing en aanplakking, enz. zijn niet gewaarborgd. Iedere vermelding op de bestelbon of in de briefwisseling geldt als een loutere aanwijzing en de aankondiging moet betaald worden, op welke dag of welke plaats ook de publiciteit wordt gevoerd.
ARTIKEL 9     BEEINDIGING
Indien de aankondiger in faillissement, in concordaat of in vereffening wordt gesteld, indien protesten worden gericht tegen de aankondiger, indien deze op wezenlijke wijze verzaakt aan zijn verplichtingen sociale zekerheidsbijdragen, taksen, belastingen of elke andere fiscale schuld, te betalen en, meer algemeen, indien precieze en samenhangende indiciën van een toestand van insolvabiliteit, van staking van betaling of van wankel krediet voorhanden zijn, kan BILLBOARD UNIT iedere met een aankondiger afgesloten overeenkomst onmiddellijk beëindigen mits hij daarvan schriftelijk kennis geeft hetzij aan de aankondiger, hetzij, in voorkomend geval, aan de curator of de vereffenaar.
Elke beëindiging van welke overeenkomst ook afgesloten met de aankondiger -wat ook de wijze of de reden van beëindiging weze -zal geenszins een invloed hebben op de verworven rechten van BILLBOARD UNIT of op de aansprakelijkheid van de aankondiger en zulks tot de datum van de effectieve beëindiging van deze overeenkomst.
ARTIKEL 10     GESCHILLEN
In geval van geschil over de interpretatie of uitvoering overeenkomsten tussen partijen, zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd. Zij zullen uitsluitend Belgisch recht toepassen.

TwitterGoogle+FacebookLinkedIn

Onze burelen

  • Euromobile ®
    Rue des Verreries, 29
    7170 Manage

Contacteer ons

Follow us